Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku

OGŁOSZENIA

Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Pomoc będzie przysługiwała rodzinie: w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021; w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie; która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek o przyznanie pomocy złożony do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.; kopie zeznań podatkowych za 2019 r. kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r. Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakup takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

#Koronawirus: ważne dla rodziców

10.03.2020

W związku z koronawirusem zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza twoje dziecko? Dzięki specustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa możesz liczyć na dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. uczęszczającym do takiej placówki.

Specustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 7 marca br. określa szczególne zasady postępowania w przypadku epidemii.

Kilka zapisów dotyczy obszarów zainteresowania kierowanego przeze mnie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. To m.in. dodatkowe 14 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8. przysługujące w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola czy szkoły – mówi minister Marlena Maląg.

I tak w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego specustawa przyznaje 14 dni na opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do tych placówek w wieku do 8 lat – dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. 

Zasiłek przysługuje na równi matce i ojcu dziecka, ale nie wypłaca się go obojgu rodzicom,  jest to zasiłek przysługujący jednemu z pracujących rodziców, który podjął sprawowanie opieki – tłumaczy minister Marlena Maląg.

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany jest na analogicznych zasadach jak dotychczas przyznawane zasiłki opiekuńcze z tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?

Należy złożyć oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka (druku ZUS Z-15 A). Formularz obowiązuje zarówno gdy zasiłek opiekuńczy wypłaca płatnik, jak i gdy wypłaca go ZUS – dostępne są do pobrania na stronie ZUS-u. Co ważne, nie jest konieczne uzyskanie zwolnienia lekarskiego u lekarza.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

 

KOMUNIKAT MINISERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

 

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);

 • Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60);

 • Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Niwiska z dnia 31 stycznia 2019 roku

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmuje się dzieci:
a) urodzone w 2013r., które zrealizowały obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
b) urodzone w 2014 r., na podstawie decyzji dyrektora szkoły o wcześniejszym przyjęciu do szkoły.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor na podstawie wniosku rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się:
a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.

4. Wymagana dokumentacja:
a) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku – Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.
b) dzieci spoza obwodu – Podanie o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku
c) dzieci wcześniej rozpoczynające obowiązek szkolny -Wniosek o wcześniejsze przyjęcie do szkoły dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym

WAŻNE!!! W przypadku podjęcia nauki w klasie pierwszej przez dziecko w innej szkole rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.

 

ZAŁĄCZNIKI:

wniosek o przyjęcie do klasy 1 dziecka nieobjętego obowiązkiem szkolnym

Utworzono dnia 24.02.2019, 20:42

karta zgłoszenia dziecka do klasy 1

Utworzono dnia 24.02.2019, 20:41

podanie o przyjęcie dziecka do klasy 1

Utworzono dnia 24.02.2019, 20:40

 

AKTUALNOŚCI:

REKRUTACJA DO KLASY 1 i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Utworzono dnia 08.03.2021

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59); Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60); Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Niwiska z...

czytaj dalej na temat: REKRUTACJA DO KLASY 1 i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

akcja CARITAS

Utworzono dnia 17.11.2019
Nasza szkoła włącza się w akcję POMOC UBOGIM I CHORYM we Lwowie. Jest to odpowiedź na prośbę arcybiskupa Mokrzyckiego. Potrzeby to żywność o długim terminie przydatności, środki higieniczne, pieluchy dla dzieci i dorosłych. Przez granicę przewieźć można tylko rzeczy w...
czytaj dalej na temat: akcja CARITAS

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "Młodzież zapobiega pożarom"

Utworzono dnia 04.03.2019
Od tego roku obowiązują nowe zasady starego konkursu. Uczniowie zostali podzieleni na dwie kategorie wiekowe: 1. Klasy 0-VI 2. Klasy VII, VIII i gimnazjum. Do 15 marca odbędą się eliminacje na szczeblu szkolnym. Eliminacje gminne będą miały miejsce 21 marca 2019 roku o godz. 10.00...
czytaj dalej na temat: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ "Młodzież zapobiega pożarom"

KONKURS "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje dziecko obserwuje"

Utworzono dnia 04.03.2019

Jest to IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci organizowany przez KRUS pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego celem jest popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno...

czytaj dalej na temat: KONKURS "Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje dziecko obserwuje"

KONKURS "Pij świeże mleko a zajdziesz daleko"

Utworzono dnia 04.03.2019

"PIJ ŚWIEŻE MLEKO A ZAJDZIESZ DALEKO"

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej. Zadaniem jego uczestników jest przygotowanie plakatu w formie A3 nawiazujacego do wiersza "Janek i mleko" /załącznik/. Technika prac dowolna. Z jednej szkoły można nadesłać tylko 1 pracę. Nagrodami jest 7 tabletów firmy Samsung oraz nagrody niespodzianki. Nagrody zostaną przyznane w drodze losowania. Pracę konkursową należy wykonać najpóźniej do 29 kwietnia 2019 roku.

czytaj dalej na temat: KONKURS "Pij świeże mleko a zajdziesz daleko"

REKRUTACJA DO KLASY 1

Utworzono dnia 24.02.2019

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59); Ustawa z dnia 14.12.2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60);...

czytaj dalej na temat: REKRUTACJA DO KLASY 1

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny